search

Disclaimer

Toegang tot en gebruik van het platform BijsluiterPlus is onderworpen aan onderstaande voorwaarden. Gebruik van het platform betekent de volledige aanvaarding van en instemming met deze voorwaarden.

BijsluiterPlus is een platform met informatie over medicijnen.
Het platform is een uitgave van de Kennisbanken B.V., hiertoe behoort ook apotheekkennisbank.nl.

Missie

BijsluiterPlus wil hét informatieplatform zijn voor hybride medicijnvoorlichting dat mensgerichte zorg en betrouwbare medicijninformatie tussen zorgprofessional en patiënt verbindt en versterkt.

Het platform BijsluiterPlus laat zich omschrijven door:

 • Alle medicijninformatie op 1 plek
 • Overzichtelijk
 • Eenvoudig
 • Structuur

Doel

Alle gegevens en medicijninformatie op BijsluiterPlus worden uitsluitend voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld. Hoewel aan de samenstelling en inhoud van het platform de uiterste zorg wordt besteed, kan BijsluiterPlus niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie juist zijn.

BijsluiterPlus is bedoeld voor:

 • medicijngebruiker en mantelzorger die medicijninformatie uit betrouwbare bronnen willen raadplegen en informatie overzichtelijk aangereikt willen krijgen.
 • apotheekteams, huisartspraktijken en hun ondersteuning evenals medisch specialisten en verpleegkundig specialisten die medicijninformatie willen raadplegen en de mogelijkheid willen om medicijninformatie met de medicijngebruiker te delen.
 • Ideële en commerciële marktpartijen in de zorg en medicijnsector die informatie en kennis centraal willen aanbieden aan zorgverlener en medicijngebruiker.

De auteurs hebben geprobeerd informatie zo toegankelijk mogelijk te maken. Er is een selectie gemaakt van alle beschikbare informatie over medicijnen. Dat betekent dat medicijninformatie geen vervanging kan zijn van een medische consult of bijsluiter, maar een aanvulling daarop vormt.

API-koppeling

Met behulp ban API's heeft BijsluiterPlus informatie van derden overzichtelijk bij elkaar gebracht. De afkorting API staat voor Application Programming Interface. Een API is een klein stuk software en zorgt er voor dat twee verschillende programma's of systemen met elkaar kunnen communiceren. Een andere benaming voor een API zou software koppeling kunnen zijn, omdat je twee of meerdere software systemen aan elkaar gaat koppelen.

Koppeling naar websites van derden

Kennisbanken B.V. draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites die gelinkt zijn aan het platform, noch voor de informatie, software, producten en services die op of via deze sites te verkrijgen zijn. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker. Het platform aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het platform is framing naar het platform niet toegestaan.

Kennisbanken B.V. behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de Algemene Voorwaarden van apotheekkennisbank.nl en bijsluiterplus.nl

Compliance: alle typen bestanden centraal en up to date

Buiten dat het bijhouden van versiebeheer een normeis is, voorkomt versiebeheer dat documentatie wordt overschreven. Online bestand en versiebeheer is altijd up to date, uitgeprinte informatie is al verouderd op het moment dat het wordt afgedrukt.
Voor Kennisbanken B.V en zijn gebruikers en partners die content aanleveren zijn goede afspraken over versiebeheer en compliance uitermate belangrijk zodat aangeboden medicijninformatie actueel is.
Kennisbanken B.V. zal met elke partner afzonderlijk werkafspraken maken over versie beheer en compliance.

Voorbehoud & "Notice-and-Take- Down” procedure

Kennisbanken B.V. behoudt zich het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de Algemene Voorwaarden van apotheekkennisbank.nl en bijsluiterplus.nl.

Het is belangrijk voor Kennisbanken B.V. om gehoor te geven aan verzoeken van gebruikers en partners. Indien gegevens onmiskenbaar onrechtmatig of onjuist zijn dan zullen gegevens snel ontoegankelijk gemaakt moeten worden. 

Kennisbanken B.V. heeft daarom een procedure ingesteld waarin beschreven wordt hoe om te gaan met klachten (‘Notice’). Als dit klagen overduidelijk terecht is, dient Kennisbanken B.V. het materiaal ontoegankelijk te maken (‘Take-Down’), anders niet. Vandaar de naam “Notice-and-Take- Down” oftewel NTD.

Hoe snel Kennisbanken B.V. moet reageren op de klacht en zo nodig de gegevens ontoegankelijk moet maken, is afhankelijk van de situatie. Indien de gegevens ernstige schade berokkenen, kan het betekenen dat gegevens binnen 48 uur ontoegankelijk moeten zijn. Als gegevens geen ernstige schade (meer) opleveren, streven we naar een verwerkingstijd van 10 dagen.

Medicijnbeschrijvingen

De inhoud van de medicijninformatie is afkomstig van derden zoals o.a. apotheek.nl, inhalatorgebruik, thuisarts, kinderformularium, Lareb en de geneesmiddelfabrikanten zelf. De medicijnbeschrijvingen bevatten zo veel mogelijk actuele informatie.
In samenwerking met de partners zijn compliance afspraken gemaakt over correct versiebeheer.

Beschrijvingen klachten en ziektes

De informatie over medicijnen die u onder "apotheek.nl" vindt is geschreven door de beroepsorganisatie van de apothekers, de KNMP. De informatie over klachten en ziektes die u onder "thuisarts.nl" vindt is geschreven door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).

Auteursrecht

Kennisbanken B.V. heeft het auteursrecht op de content van deze site.

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zo nodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is.

Aansprakelijkheid

Kennisbanken B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door inhoud van de aangeboden informatie op de website Apotheekkennisbank.nl en het platform BijsluiterPlus.nl - al dan niet door derden aangeboden- noch op de door haar uitgegeven nieuwsbrieven. Uitingen daarin gedaan door derden vallen buiten verantwoordelijkheid van de redactie.

Aan de inhoud van deze internetsite kunnen geen rechten worden ontleend. Het samenstellen van de inhoud van deze site gebeurt met de uiterste zorgvuldigheid.

Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Het gebruik van aangeboden informatie geschiedt op basis van eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bij twijfel over medicijnen, gezondheid of mogelijke behandeling, dient u altijd contact op te nemen met eigen apotheker, arts of specialist.

Commerciële boodschappen in de vorm van reclame voor medicijnen zijn op BijsluiterPlus niet toegestaan.
In een medicijninstructiefilm kan wel de naam van de fabrikant of van het medicijn genoemd worden, en ook in een algemene film bij het betreffende medicijn van die fabrikant.

Vigerende wetgeving hiervoor is leidend.

Om ongewenste beïnvloeding tegen te gaan, borgt Kennisbanken B.V. handhaving van regels in de relatie tussen zorgprofessionals, patient en farmaceutische industrie:

 • Stichting CodeGeneesmiddelen Reclame (CGR)
 • Keuringsraad KOAG/KAG
 • Richtlijnen Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) m.b.t. geneesmiddelenreclame
 • Gedragscode Belangenverstrengeling
 • Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding doorbelangenverstrengeling
 • Transparantieregister zorg

Financiering

BijsluiterPlus wordt uitsluitend gefinancierd door Kennisbanken B.V.

Samenwerking met ideële partijen, commerciële marktpartijen en belangenorganisaties

Nieuwe medicijnen, behandelingen, richtlijnen en hulpmiddelen zijn belangrijk en onmisbaar om de zorg beter te maken en beschikbaar te houden. Daarom werkt Kennisbanken B.V. samen met alle partijen die daarbij een rol spelen. Wij beperken ons daarbij niet alleen tot wetenschappelijke onderzoekers maar werken ook samen met bedrijven die hierin willen investeren.

De uitgangspunten van Kennisbanken B.V. hierbij zijn:

 • Samenwerking bevordert altijd de missie van BijsluiterPlus.nl
 • Kennisbanken B.V. is vrij om donaties van bedrijven aan te nemen. Maar wij zijn daar wel kritisch op. Sponsoring geeft geen recht de plaatsing van content te bepalen van onze uitingen en standpunten.
 • Kennisbanken B.V. blijft onafhankelijk en onpartijdig in de informatie die gegeven wordt over geneesmiddelen. Kennisbanken B.V. adviseert nooit een specifiek merk of fabrikant aan.
 • Kennisbanken B.V. is altijd transparant over welke activiteiten door bedrijven worden ondersteund

Privacy

Kennisbanken B.V. gaat zorgvuldig om met uw privacy. (E-mail)adressen of andere persoonlijke informatie zullen niet worden verspreid. Uw e-mailadres zal niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Wij voldoen aan de wettelijke eisen omtrent privacy. Klik hier voor het privacyregelement van Kennisbanken B.V.

Toepasselijk recht

Deze voorwaarden, alsmede geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de voorwaarden, worden beheerst door Nederlands recht. Dergelijke geschillen en vorderingen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.

Wijzigingen van deze voorwaarden

Het Kennisplatform behoudt zich het recht voor om de voorwaarden waaronder de Kennisplatform wordt aangeboden zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de Kennisplatform van kracht zijn.

Laatst gewijzigd: 29 juli 2023, Amsterdam