Disclaimer

BijsluiterPlus is een website met informatie over medicijnen. De website is een uitgave van de Kennisbanken B.V., hiertoe behoort ook apotheekkennisbank.nl.

Apotheekkennisbank richt zich op apotheekmedewerkers en overige professionals in de zorg alsmede de farmaceutische industrie.

BijsluiterPlus richt zich op en apotheekmedewerkers en overige professionals in de zorg alsmede de farmaceutische industrie en de geneesmiddelgebruiker.

Kennisbanken BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de aangeboden informatie op de websites Apotheekkennisbank.nl en BijsluiterPlus.nl noch op de door haar uitgegeven nieuwsbrieven. Uitingen daarin gedaan door derden vallen buiten verantwoordelijkheid van de redactie.

Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden. Kennisbanken BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden- informatie op de websites apotheekkennisbank.nl en bijsluiterplus.nl.

Bronnen zijn algemeen erkende handboeken en medische literatuur. Tevens delen wij informatie met (over en weer) en verwijzen wij naar partners zoals: Lareb, IVM, Ephor, het Farmacotherapeutisch Kompas, het Kinderformularium, rijveiligmetmedicijnen, het Geneesmiddelenbulletin en de KNMP.

Kennisbanken BV behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de Algemene Voorwaarden van apotheekkennisbank.nl en bijsluiterplus.nl

Toch is het belangrijk voor Kennisbanken BV om gehoor te geven aan verzoeken van klanten. Indien gegevens onmiskenbaar onrechtmatig of onjuist zijn dan zullen de gegevens snel ontoegankelijk gemaakt moeten worden. Kennisbanken heeft daarom een procedure ingesteld waarin beschreven wordt hoe om te gaan met klachten (‘Notice’). Als dit klagen overduidelijk terecht is, dient Kennisbanken het materiaal ontoegankelijk te maken (‘Take-Down’), anders niet. Vandaar de naam “Notice-and-Take- Down” oftewel NTD.

Hoe snel Kennisbanken moet reageren op de klacht en zo nodig de gegevens ontoegankelijk moet maken, is afhankelijk van de situatie. Indien de gegevens ernstige schade berokkenen, kan het betekenen dat de gegevens binnen 48 uur ontoegankelijk moeten zijn. Als de gegevens geen ernstige schade (meer) opleveren, mag Kennisbanken er langer over doen.

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is.

Doel

BijsluiterPlus is bedoeld voor:

  • medicijngebruiker en mantelzorger die informatie uit betrouwbare bronnen willen raadplegen en de informatie overzichtelijk aangereikt willen krijgen.
  • apotheekteams, huisartsen en medische specialisten die medicijninformatie naar de medicijngebruiker willen versturen.

De auteurs hebben geprobeerd de informatie zo toegankelijk mogelijk te maken. Er is een selectie gemaakt van alle beschikbare informatie over medicijnen. Dat betekent dat de medicijninformatie geen vervanging kan zijn van een medische consult of de bijsluiter, maar een aanvulling daarop vormt.

API-koppeling

De afkorting API staat voor Application Programming Interface. Een API is een klein stuk software en zorgt er voor dat twee verschillende programma's of systemen met elkaar kunnen communiceren. Een andere benaming voor een API zou software koppeling kunnen zijn, omdat je twee of meerdere software systemen aan elkaar gaat koppelen. Met behulp ban API's heeft BijsluiterPlus informatie van derden overzichtelijk bij elkaar gebracht.

Medicijnbeschrijvingen

De inhoud van de medicijninformatie is afkomstig van derden zoals o.a. apotheek.nl, inhalatorgebruik, thuisarts, kinderformularium, Lareb en de geneesmiddelfabrikanten zelf. De medicijnbeschrijvingen bevatten zo veel mogelijk actuele informatie.

Beschrijvingen klachten en ziektes

De informatie over medicijnen die u onder "apotheek.nl" vindt is geschreven door de beroepsorganisatie van de apothekers, de KNMP. De informatie over klachten en ziektes die u onder "thuisarts.nl" vindt is geschreven door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).

Auteursrecht

Kennisbanken B.V. heeft het auteursrecht op de content van deze site. De content van deze site mag niet worden gekopieerd, bewerkt of vertaald, tenzij er vooraf schriftelijke toestemming is verleend door de auteurs.

Aansprakelijkheid

Aan de inhoud van deze internetsite kunnen geen rechten worden ontleend. Het samenstellen van de inhoud van deze site gebeurt met de uiterste zorgvuldigheid. Desondanks kan Kennisbanken B.V. geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele opgelopen schade, die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van de informatie over medicijnen op deze site.

Het gebruik van de aangeboden informatie geschiedt op basis van eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bij twijfel over medicijnen, gezondheid of mogelijke behandeling, dient u altijd contact op te nemen met eigen apotheker, arts of specialist.

BijsluiterPlus bevat links naar websites of webpagina’s van derden. Kennisbanken B.V. heeft geen zeggenschap over de inhoud of andere kenmerken van deze sites en is in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Toch is het belangrijk voor Kennisbanken BV om gehoor te geven aan verzoeken van klanten. Indien gegevens onmiskenbaar onrechtmatig of onjuist zijn dan zullen de gegevens snel ontoegankelijk gemaakt moeten worden. Kennisbanken heeft daarom een procedure ingesteld waarin beschreven wordt hoe om te gaan met klachten (‘Notice’). Als dit klagen overduidelijk terecht is, dient Kennisbanken het materiaal ontoegankelijk te maken (‘Take-Down’), anders niet. Vandaar de naam “Notice-and-Take- Down” oftewel NTD.

Hoe snel Kennisbanken moet reageren op de klacht en zo nodig de gegevens ontoegankelijk moet maken, is afhankelijk van de situatie. Indien de gegevens ernstige schade berokkenen, kan het betekenen dat de gegevens binnen 48 uur ontoegankelijk moeten zijn. Als de gegevens geen ernstige schade (meer) opleveren, mag Kennisbanken er langer over doen.

Financiering

BijsluiterPlus wordt uitsluitend gefinancierd door Kennisbanken B.V. Commerciële boodschappen in de vorm van reclame voor medicijnen zijn op bijsluiterplus niet aanwezig. In de medicijninstructiefilm kan wel de naam van de fabrikant van het medicijn genoemd worden, en ook in een algemene film bij het betreffende medicijnl van die fabrikant.

Privacy

Kennisbanken B.V. gaat zorgvuldig om met uw privacy. (E-mail)adressen of andere persoonlijke informatie zullen niet worden verspreid. Uw e-mailadres zal niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Wij voldoen aan de wettelijke eisen omtrent privacy. Klik hier voor het privacyregelement van Kennisbanken B.V.

Laatst gewijzigd: 21 november 2022